Kallelse årsmöte 26 oktober 18.30

För att ha rösträtt på mötet måste medlemmen vara 14 år fyllda samt ha registrerad betalning av medlemsavgift för höstterminen.

Alla som tränar i klubben, och deras föräldrar som påverkas av besluten gällande klubben, är välkomna att deltaga. 

​Kom och påverka besluten gällande klubben!

Vill du vara med på mötet via Teams meddela e-postadress senast 2020-10-24 klockan 23.59 via detta formulär

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga i dojon för medlemmarna senast den 19 oktober.

Förslag från medlem/motion skall vara styrelsen tillhanda senast 12 oktober. Skickas via formulär på hemsidan.

Valberedningens förslag ska meddelas till medlemmarna senast 19 oktober. 

Röstberättigad medlem av LJJK är valbar till styrelsen och valberedningen.

Välkomna!
Styrelsen 2019/2020

Föredragningslista vid årsmöte Luleå ju-jutsuklubb 2020-10-26

§1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
§5. Fastställande av föredragningslista. 
§6. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret. 
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
§9. Fastställande av medlemsavgifter
§10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret. 
§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
§12. Val av; 
a) föreningens ordförande för en tid av två år; 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 
c) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år; 
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; 
§13. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.