Medlem

För att hantera föreningens medlemmar använder Luleå ju-jutsuklubb RF’s verksamhetsstöd, Idrottonline, där namn, kontaktuppgifter, grupptillhörighet och närvaro rapporteras in. För att föreningen ska kunna ansöka om bidrag för aktiviteter från stat och kommun behövs dessa uppgifter.

Som medlem har man rättigheter och skyldigheter enligt nedan.

Rättigheter

Medlemmar har rätt att delta i föreningens verksamhet, oavsett nationalitet, etnicitet, religion, ålder, kön eller sexuell läggning.
Vid årsmötet har medlemmar som har fyllt 14 år och betalat fastställd avgift rätt att rösta.

Skyldigheter

Som medlem i Luleå ju-jutsuklubb är du skyldig att;

  • betala de avgifter som beslutats;
  • känna till och följa föreningens, Svenska ju-jutsuförbundet och RF’s stadgar, bestämmelser och beslut;
  • kontrollera och uppdatera dina uppgifter genom att logga in på vårt medlemsregister;
  • hålla dig uppdaterad på information som publiceras på hemsidan eller skickas ut via mail.

Klubben har flera medlemmar som har graderat till dangrader, svart bälte.

Varje år utser styrelsen en medlem till ”årets elev”.