Revisor

Revisor 2023/2024

Revisor: Angelica Ökvist
Suppleant: Anders Bergstedt

Revisorns uppdrag är att se till att styrelsen har följt den verksamhetsplan som fastställdes vid senaste årsmötet, samt att kontrollera att räkenskaperna stämmer.

Riktlinjer från RF

SISU Idrottsutbildarnas ”Att vara föreningsrevisor”

I mindre föreningar är uppdraget som revisor oftast ett förtroendeuppdrag och helt ideellt. Även om man i de flesta ideella föreningar kan ha lekmannarevisor/er – för vilka det inte finns några formkrav – bör man se till att denne/dessa uppfyller vissa kvalifikationer.

Sålunda bör revisorn

 • vara en person som har förtroende från samtliga intressenter
 • ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Kraven är naturligen större i en stor förening än i en liten förening med enkla förhållanden.
 • vara oberoende gentemot föreningsledningen
 • inte vara omyndig
 • inte vara försatt i konkurs.

Revisorerna väljs av årsmötet och är ansvariga inför detta.

De ska

 • granska ekonomin
 • göra förvaltningsrevision.

Den ekonomiska granskningen består bl.a. av

 • genomgång och kontroll av räkenskaperna
 • inventering av tillgångarna
 • kontroll av att de ekonomiska handlingarna förvaras på ett säkert sätt
 • kontroll av att gällande kontoplan följs
 • kontroll av att betryggande försäkringar finns
 • kontroll av att alla skyldigheter mot samhället fullgjorts.

Förvaltningsrevisionen har främst två syften:

 • att kontrollera att styrelsen har skött förvaltningen på ett riktigt sätt
 • att undersöka om styrelsens förvaltning stämmer överens med stadgarna, ändamålet i föreningen och föreningsstämmans (motsvarande) beslut.