Beslutat på årsmötet 2015-10-18

Årsmötet beslutade att höja avgiften för medlemmar i knatte- och barngrupper från och med vårterminen 2016 till 600 kronor/barn.

Årsmötet har även tillsatt tre arbetsgrupper som ska jobba med olika delar av verksamheten för att fortsätta att utveckla klubben.

Arbetsgrupp för tydligare fokus, inriktning och mål i verksamheten.
Sammankallande Tomas Jönsson
Deltagare (kan utökas) Henrik Omark, Mikko Timonen, Magnus Rönnqvist

Arbetsgrupp för att fånga upp, utveckla och ta hand om de unga medlemmarna i vuxenverksamheten
Sammankallande Beatrice Lundin, Levi Nilsson Lind

Lokalgrupp för att utreda lokalfrågan
Sammankallande Mikko Timonen och Oskar Eriksson

Ny sammansättning av styrelsen
Ordförande Oskar Eriksson
Vice ordförande Sara Markstedt
Kassör Agnetha Ruuth
Sekreterare Beatrice Lundin
Ledamöter Isabell Palo, Levi Nilsson Lind
Suppleanter Mikko Timonen, Magnus Rönnqvist

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015.

mat på årsmötet

De som var med på årsmötet bjöds på lunch.