Styrelsens förslag samt verksamhetsplan till årsmötet

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att avgiften per termin för medlemmar i barn och knattegrupper höjs till 600 kr.
Övriga avgifter kvarstår

Styrelsen grundar detta förslag på

  • Svenska ju-jutsuförbundets höjning av avgifter

  • försäkringsavgifter

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplanen för Luleå Ju-Jutsuklubb fastställs av årsmötet att gälla för det kommande verksamhetsåret. I verksamhetsplanen ska det framgå vad klubben ska göra under året för att driva, utveckla, och förbättra verksamheten.

Verksamhet generellt

Tillsätta en arbetsgrupp som utreder hur vi kan få tydligare fokus, inriktning och mål i verksamheten för att bättre kunna nischa oss mot konkurrensen, genom att kommunicera en tydligare och mer attraktiv bild av vår verksamhet. Detta för att attrahera ett större antal nya vuxna tränande, samt för att bibehålla inflödet i barnverksamheten.

Fortsätta arbetet med att anordna uppvisningar och annonsering i media, med tillägget att hitta nya sätt att marknadsföra oss med hjälp av reklamfilm.

Besöka skolor och arbetsplatser för att visa upp och dela med oss av Ju-Jutsu.

Vuxenverksamhet

Fortsätta verksamhet med en attraktiv mångsidig träning med hög kvalitet och engagerade, utbildade, licensierade instruktörer.

Utveckla verksamheten med målet att få ett större antal vuxna medlemmar och högre närvaro och aktivitet på träningspassen.

Arbeta för att få fler utövare att utvecklas via externa träningsläger och kurser. Konkret genom att kontinuerligt informera om fördelarna med externa läger på träningarna. I lämpliga fall anordna mer organiserade resor med en grupp deltagare från klubben med eventuellt ekonomiskt stöd till deltagare.

Anordna minst ett träningsläger i klubbens egen regi för vuxna per termin.

Tillsätta en arbetsgrupp som utreder konkreta förslag hur vi fångar upp och på bästa sätt utvecklar och tar hand om den just nu särdeles stora grupp med riktigt unga utövare i vuxenverksamheten. Konkreta förslag presenteras för styrelsen som tar ställning till alternativen och ser till att konkreta aktiviteter utförs.

Fortsatt driva ett arbete där vi kontinuerligt coachar våra utövare att utvecklas till och som instruktörer och även på andra sätt få möjligheten att utveckla ett föreningsengagemang i klubben.

Barnverksamhet

Fortsätta verksamhet med en attraktiv mångsidig träning med hög kvalitet och engagerade, utbildade, licensierade instruktörer.

Anordna minst ett träningsläger i egen regi för medlemmar i barn- och knattegrupperna under verksamhetsåret.

Arbeta för att få fler medlemmar i barnverksamheten att prova på träning på externa träningsläger. Konkret genom att kontinuerligt informera om fördelarna med externa läger på träningarna. I lämpliga fall anordna mer organiserade resor med medresande instruktörer från klubben.

Utbildning

Inventera våra tillgångar på instruktörer och licenser och lägga upp en plan för vilka kurser våra instruktörer kan och behöver gå för att bibehålla och utveckla vårt kapital med licensierade instruktörer.

Genomföra planen genom dialog med instruktörer, deltagande på externa kurser, och vid behov även anordna kurser i klubbens regi.

Mål att fortsätta öka vår tillgång av A-instruktörer, utöka tillgång av licens inom SJJF Personligt Skydd, och att inom överskådlig tid ha åtminstone en utbildad elitinstruktör i klubben.

Träningslokal

Tillsätta arbetsgrupp med uppgift att utreda lokalfrågan och presentera ett antal förslag där man tittat både på utsikter/möjligheter att vara kvar i Budocenter samt alternativa lokaler. Detta för att säkerställa att vi på längre sikt fortsatt har en stabil träningslokal där vi kan bedriva vår verksamhet. Förslaget presenteras för styrelsen som tar ställning till hur vi går vidare med alternativen.

40-års jubileum

Fullfölja klubbens 40-årsjubileum med läger för barn under höstterminen (adventsläger).