Kallelse till LJJKs årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte den 27e oktober 2014. Kom och bestäm vad som ska hända i klubben nästa år.
§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. Verksamhets- och förvaltningsberättelse.
           a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§11. Val av;
           a) Ordförande och kassör för en tid av ett år;
           b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
           c) Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
           d) Revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
           e) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
§12. Övriga frågor.