Kallelse till årsmöte för Luleå ju-jutsuklubb 23 oktober klockan 18.30

Kallelse och föredragningslista årsmöte 2017 LJJK
Kallelse till årsmöte för föreningen Luleå ju-jutsuklubb
Datum: 2017-10-23
Tid: 18.30
Plats: Luleå Budocenter

Klubben bjuder på fika och smörgåsar och efter mötet ges ett gemensamt pass för medlemmar i vuxengrupperna.

För att ha rösträtt på mötet måste medlemmen vara 14 år fyllda samt ha registrerad betalning av medlemsavgift för höstterminen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast den 16 oktober – i dojon.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 8e oktober. Kan skickas via formulär på hemsidan.

Valberedningens förslag ska meddelas till medlemmarna senast 16 oktober.

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av LJJK.

Välkomna!

Styrelsen 2016/2017

Förslag till föredragningslista;
§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. Verksamhets- och förvaltningsberättelse.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§11. Val av;
a) Ordförande och kassör för en tid av ett år;
b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
d) Revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
§12. Övriga frågor.