Extra årsmöte 13 mars kl 19.15

Kallelse

För att ha rösträtt på mötet måste medlemmen vara 14 år fyllda samt ha registrerad betalning av medlemsavgift för terminen.

På extra årsmötet kommer de nya stadgarna som antogs vid årsmötet 2018-10-29 att behandlas.

Välkomna!

Styrelsen 2018/2019

Föredragningslista vid årsmöte Luleå ju-jutsuklubb 2019-03-13

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5. Fastställande av föredragningslista.

§6. Genomgång av stadgar.

§7. Fastställande av nya stadgar.

§8. Övriga frågor.