Beslutat på årsmötet 2019-10-28

Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2018/2019.

Efter årsmötet hade den nya styrelsen konstituerande möte och ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsår 2019/2020 är enligt nedan;

Ordförande: Oskar Eriksson
Vice ordförande: Sara Markstedt
Kassör: Agnetha Ruuth
Ledamot: Mikko Timonen
Ledamot: Patrik Kjellvås
Ledamot: Emil Lind
Suppleant: Isabell Palo

De som var med på mötet blev bjudna på fika och efter mötet höll Oskar Eriksson ett gemensamt pass för alla i vuxengrupperna.