Beslutat på årsmötet 2017-10-23

Årsmötet beslutade att ge styrelsen för verksamhetsår 2016/2017 ansvarsfrihet.

Årsmötet gav den nya styrelsen uppdrag att upprätta nya stadgar baserat på Riksidrottsförbundets stadgemall för föreningar till nästa årsmöte.

Ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018.

Ordförande: Oskar Eriksson
Vice ordförande/sekreterare: Sara Markstedt
Kassör: Agnetha Ruuth
Ledamot: Mikko Timonen
Ledamot: Isabell Palo
Ledamot: Anton Andersson-Strand
Suppleant: Mats Johansson

De som var med på mötet blev bjudna på fika och efter mötet höll Oskar Eriksson ett gemensamt pass för alla i vuxengrupperna.