Beslutat på årsmötet 2016-10-24

Årsmötet beslutade att ge styrelsen för verksamhetsår 2015/2016 ansvarsfrihet.

Ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsåret 2016/2017.

Ordförande: Oskar Eriksson
Vice ordförande/sekreterare: Sara Markstedt
Kassör: Agnetha Ruuth
Ledamot: Mikko Timonen
Ledamot: Isabell Palo
Ledamot: Anton Andersson-Strand
Suppleant: Beatrice Lundin

De som var med på mötet blev bjudna på fika och efter mötet höll Oskar Eriksson ett gemensamt pass för alla i vuxengrupperna.