Kallelse till LJJKs årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte den 27e oktober 2014. Kom och bestäm vad som ska hända i klubben nästa år.
§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. Verksamhets- och förvaltningsberättelse.
           a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§11. Val av;
           a) Ordförande och kassör för en tid av ett år;
           b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
           c) Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
           d) Revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
           e) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
§12. Övriga frågor.

Instruktörsmöte 20 september

Lördag den 20 september klockan 11.00 träffas alla instruktörer, både hjälp- och huvudinstruktörer i dojon för ett möte där vi ska bland annat diskutera medlemsavgift, ”medgivande-blanketter”, grupperna, idrottonline med mera. Är det något ni funderar på kan ni kontakta Sara Markstedt 0705841977.
Klubben bjuder på lunch.

Nybörjargrupp knatte och ju-jutsulek

För höstterminen 2014 är både nybörjargruppen i knatte och ju-jutsulek fulla. För att få en rättvis behandling av de som är intresserade av att börja träna har vi en kölista som man kan skriva upp sig på. Just nu är kölistan för ju-jutsulek mycket lång så det kan dröja innan det finns plats. Kölistan för knattar är inte så lång så det finns stor möjlighet att komma in i nybörjargruppen som börjar i januari.